TỔ TƯ VẤN TÂM LÝ HỌC ĐƯỜNG

STT

HỌ VÀ TÊN

CHỨC VỤ

SỐ ĐIỆN THOẠI

GMAIL

1

Dư Trọng Tài

Phó hiệu trưởng

0988315598

dutaic3lh@gmail.com

2

Nguyễn Đức Điệp

Bí thư ĐTN

0974256779

ducdiep84@gmail.com

3

Đoàn Thị Hiền

Giáo viên

0986121983

doanhien129@gmail.com

4

Vũ Thị Hoa

Giáo viên

0395025493

vuthihoa82@gmail.com

5

Đỗ Thị Hương

Giáo viên

0976384119

huongdo86@gmail.com

6

Vũ Thị Nhàn

Giáo viên

0974237100

vt.nhan88@gmail.com