Tổ Văn Phòng

Tổ Văn phòng

STT

HỌ VÀ TÊN

CHỨC VỤ

SỐ ĐIỆN THOẠI

1

Lê Thị Thủy

Tổ trưởng

0367798869

2

Tạ Thanh Hoàng

Kế toán

0982811219

3

Nguyễn Thị Thanh Miên

Nhân viên y tế

0977802946

4

Vũ Thị Ngà

Nhân viên văn thư

0979712249

5

Nguyễn Văn Tuyến

Nhân viên BV

0976720990

6

Nguyễn Văn Đức

Nhân viên BV

0399618285

7

Trịnh Thị Thúy

Nhân viên BV

0365728869

8

Nguyễn Văn Tuấn

Nhân viên HĐ

0984533682

8

Nguyễn Thị Là

Nhân viên HĐ

03388786286

9

Nguyễn Thị Hảo

Nhân viên HĐ

0973090285