Tổ Văn Phòng

STT

HỌ VÀ TÊN

CHỨC VỤ

SỐ ĐIỆN THOẠI

1

Lê Thị Thủy

Tổ trưởng

0367798869

2

Đặng Đình Thắng

Tổ phó

0352480078

3

Lê Thị Thùy Linh

Nhân viên

0374099801

4

Vũ Thị Ngà

Nhân viên

0979712249

5

Nguyễn Văn Tuyến

Nhân viên

0976720990

6

Nguyễn Văn Đức

Nhân viên

0399618285

7

Trịnh Thị Thúy

Nhân viên

0365728869

8

Nguyễn Văn Thắng

Nhân viên HĐ

0389031925

9

Nguyễn Thị Là

Nhân viên HĐ

0338786286

10

Nguyễn Thị Hảo

Nhân viên HĐ

0973090285