Tổ Toán - Tin

 

STT

HỌ VÀ TÊN

CHỨC VỤ

MÔN DẠY

SỐ ĐIỆN THOẠI

ĐỊA CHỈ GMAIL

1

Nguyễn Khắc Thuật

Hiệu trưởng

Toán

0915402654

thuat1965@gmail.com

2

Nguyễn Bình Long

Phó hiệu trưởng

Toán

0986888636

binhlongngoctinh@gmail.com

3

Nguyễn Văn Vĩ

Tổ trưởng

Toán

0359896665

vanvi@gmail.com

4

Vũ Thị Ngọc Tình

Giáo viên

Toán

0399002088

binhlongngoctinh@gmail.com

5

Nguyễn Thị Minh Dương

Giáo viên

Toán

0399692399

duonghung7704@gmail.com

6

Nguyễn Thị Hạnh

Giáo viên

Toán

0986297244

hanhnguyenvd81@gmail.com

7

Nguyễn Thị Tuyên

Giáo viên

Toán

0389809086

nguyenthituyenluc@gmail.com

8

Nguyễn Thị Mỹ Hạnh

Tổ phó

Tin

0987477368

hanhchuot78@gmail.com

9

Phạm Thị Minh Kiều

Giáo viên

Tin

0986470903

phamminhkieu30122014@gmail.com

10

Kiều Thị Hợp

Giáo viên

Tin

0985888305

kieuhop4@gmail.com

11

Nguyễn Thị Nga

Giáo viên

Toán

0376112168

nga.toank47.dhsp@gmail.com

12

Nguyễn Thị Như Quỳnh

Giáo viên

Toán

0359331056

quynhnhuhpu2@gmail.com

13

Trần Thị Thùy Trang

Giáo viên

Toán

0852315936

tranthithuytranghsgs@gmail.com

14

Đặng Thị Thanh Huyền

Giáo viên

Toán

0398780955

huyenngo0901@gmail.com