Tổ Toán - GDQP

STT

HỌ VÀ TÊN

CHỨC VỤ

MÔN DẠY

SỐ ĐIỆN THOẠI

ĐỊA CHỈ GMAIL

1

Nguyễn Văn Vĩ

Tổ trưởng

Toán

359896665

vanvi@gmail.com

2

Vũ Thị Ngọc Tình

Giáo viên

Toán

399002088

binhlongngoctinh@gmail.com

3

Nguyễn Thị Minh Dương

Giáo viên

Toán

399692399

duonghung7704@gmail.com

4

Nguyễn Thị Hạnh

Giáo viên

Toán

986297244

hanhnguyenvd81@gmail.com

5

Nguyễn Thị Tuyên

Giáo viên

Toán

389809086

nguyenthituyenluc@gmail.com

6

Nguyễn Thị Anh

Giáo viên

Toán

0961650395

nguyenanhvd1307@gmail.com

7

Hoàng Thị Ngọc Ánh

Giáo viên 

Toán

0962670983

anhngoc021@gmail.com

8

Nguyễn Quang Minh

Giáo viên 

Toán

0355918397

quangminh18397@gmail.com

9

Cao Xuân Sơn

Giáo viên

GDQP

986079513

caoxuansonlh@gmail.com

10

Trần Thị Thanh Nga

Giáo viên

GDQP

336837389

ngaquocphong@gmail.com