Tổ Sử - Địa - GDCD

Tổ Sử - Địa – GDCD - TD

STT

HỌ VÀ TÊN

CHỨC VỤ

MÔN DẠY

ĐỊA CHỈ GMAIL

SỐ ĐIỆN THOẠI

1

Lê Văn Lượng

Tổ trưởng

Địa lý

luonglevan1973@gmail.com

987604810

2

Nguyễn Thị Thanh Hoa

Giáo viên

Lịch sử

thanhhoa1978lh@gmail.com

975341485

3

Nguyễn Đức Vinh

Giáo viên

Lịch sử

nguyenducvinlh@gmail.com

978295829

4

Trần Viết Cường

Giáo viên

Địa lý

cuongtham123@gmail.com

378074086

5

Trần Quang Hanh

Giáo viên

Địa lý

hanhnaluuhoang2015@gmail.com

393545459

6

Trần Thị Na

Giáo viên

Địa lý

hanhnaluuhoang2015@gmail.com

385860733

7

Đoàn Thị Hiền

Giáo viên

GDCD

doanhien129@gmail.com

986121983

8

Vũ Thị Hoa

Giáo viên

GDCD

vuthihoa82@gmail.com

395025493

9

Nguyễn Thị Ngọc Năm

Giáo viên

Thể dục

ngocnam38866@gmail.com

0342641863