Tổ Lý - Hóa - CN

Tổ Lý - Hóa - CN

STT

HỌ VÀ TÊN

CHỨC VỤ

MÔN DẠY

SỐ ĐIỆN THOẠI

ĐỊA CHỈ GMAIL

1

Ngô Văn Vũ

Tổ trưởng

KTCN

975919499

ngovanvu01@gmail.com

2

Đinh Công Đồng

Tổ phó

Hóa Học

986560614

dong7883@gmail.com

3

Trương Thị Hiền

Giáo viên

Vật lý

989176134

nguyencaocuonglh79@gmail.com

4

Đặng Thị Ngọc

Giáo viên

Vật lý

337999169

thangngoc10042010@gmail.com

5

Trần Thị Thùy Minh

Giáo viên

Vật lý

978575733

chatsply13@gmail.com

6

Nguyễn Hà Thiện

Giáo viên

Vật lý

355690440

nguyenhathien85@gmail.com

7

 

 

 

 

 

8

Lê Văn Luyện

Giáo viên

Hóa Học

976702720

levanluyen1185@gmail.com

9

Nguyễn Tiến Việt

Giáo viên

Hóa Học

0974087483

nguyennguyenb2@gmail.com

10

Nguyễn Viết Thắng

Giáo viên

KTCN

975748791

thangngoc10042010@gmail.com

11

Hà Thi Hải Yến

Giáo viên

KTCN

978531286

bagia2con@gmail.com