Ban chấp hành Công đoàn (Nhiệm kỳ 2017 – 2022)

STT

HỌ VÀ TÊN

CHỨC VỤ

SỐ ĐIỆN THOẠI

GHI CHÚ

1

Nguyễn Thị Hiền

Chủ tịch

0974289563

 

2

Trần Quang Hanh

Phó CT

0393545459

 

3

Nguyễn Văn Tuyến

UV BCH

0976720990

 

4

Đinh Thị Ái Lâm

UV BCH

0385645938

0813073773

5

Vũ Thị Hoa

UV BCH

0395025493

 

Ban thanh tra nhân dân nhiệm kỳ 2018 – 2020

STT

HỌ VÀ TÊN

CHỨC VỤ

SỐ ĐIỆN THOẠI

GHI CHÚ

1

Lê Văn Lượng

Tổ phó

0987604810

 

2

Trần Quang Hanh

Phó CTCĐ

0393545459

 

3

Đoàn Thị Hiền

Giáo viên

0986121983